Converged Systems

شبکه همگرا (Converged Network):

در   مراکز داده پیشرفته، شبکه می بایست با برتری قابلیت اطمینان و کاهش زمان   قطعی، طراحی و پیاده سازی گردد. این نیازمندی در محیط های همگرا که در آن   ترافیک سیستم های ذخیره ساز (SAN) و اترنت شبکه سنتی (LAN) در حال استفاده  از شبکه فیزیکی یکسان می باشند بیشتر مشهود می گردد.  مدیریت چنین شبکه ای  کارشناسان را با چالش هایی مانند تنوع در آداپتورها،  کابل ها و سوئیچ ها  مواجه می کند. به همین منظور تجهیزات شبکه ای جدیدی با  پشتیبانی پروتکل  FCoE که قابلیت هدایت هر دو ترافیک IP و FC را همزمان دارند جهت طراحی شبکه  همگرا ارائه گردیدند. به عنوان مثال می توان به سوئیچ های Cisco Nexus و  یا Cisco MDS اشاره کرد.

زیرساختهای همگرا (Converged Infrastructure)

زیرساخت   های همگرا رویکردی نوین برای بهینه سازی منابع در مراکز داده میباشند .  در  این معماری منابع پردازشی ، سوئیچها، منابع ارتباطی و منابع ذخیره سازی  که  متعلق به یک و یا چند شرکت سازنده میباشند بوسیله یک شرکت به بازار  عرضه  میشوند . ویژگی برجسته این سیستمها یکپارچگی عناصر مختلف مرکز داده  در یک  محصول واحد با راهکار مدیریت یکپارچه مختص به خود میباشد . در این  سیستمها  عناصر ذخیره سازی شبکه و پردازشی بوسیله یکی از شرکتهای سازنده  برای بهترین  کارائی یکپارچه و بصورت اماده به کار به مراکز داده عرضه  میشود .

ویژگیهای اصلی سیستمهای همگرا به شرح زیر میباشد :

  • یکپارچگی در مدیریت و پیاده سازی تمامی سه جز اصلی زیرساخت مرکز داده
  • به حداقل رساندن چالشهای مربوط به سازگاری بین سرورها ، سیستمهای ذخیره سازی و تجهیزات شبکه
  • کاهش هزینه مربوط به راه اندازی و نیروی متخصص
  • عدم نیاز به ارتباط با شرکتهای مختلف سازنده تجهیزات به منظور پشتیابنی و نگهداری در زیرساخت
  • بهین شده برای محیطهای ابر خصوصی و ابر ترکیبی

زیرساختهای فوق همگرا (Hyper Converged):

زیرساخت  فوق همگرا تکنولوژی و راه کار جدیدی است که از تجمیع منابع محاسباتی ،  ذخیره سازی و منابع شبکه با یکدیگر ایجاد می گردد که از طریق یک نرم افزار  واحد مدیریت میشود. معماری این نرم افزار برپایه مجازی سازی بوده و با  زیرساختهای نرم افزار محور یکپارچگی دارد . مزیت اصلی این راهکار تدارک  سریع و بهینه سرویس های مجازی می باشد که همه اجزای مربوطه را در یک دستگاه  جمع آوری و در اختیار ما قرار می دهد.

شرکتهایی مانند DELL EMC ، HPE،Huawei ، Supermicro و .... ارائه دهنده این محصولات هستند .

برتری های فناوری زیرساختهای همگرا به اختصار :

  • سرعت، سادگی و کارایی
  • سهولت و امنیت با مجازی سازی از پیش پیکربندی شده و سادگی مدیریت ذخیره سازی
  • - کاهش هزینه های مربوط به  IT، تسهیل مدیریت از راه دور و یا در محل با استفاده از مدیریت یکپارچه، 
  • افزایش قابل توجه و بهبود روندهای اجتناب از فاجعه
  • - سهولت نصب و پیکربندی، ارتقاپذیری، امنیت داده و پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری، دسترس پذیری، مقیاس پذیری


  شرکت سرو رایانه